background

Vytýčenie stavby rodinného domu

Vytýčenie stavby je dôležitým stavebným úkonom, ktorý sa nesmie podceniť. Vytýčenie stavby je vyznačenie polohy stavby v teréne na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant stavby.

Ak už máte vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie, môžeme Vám vytýčiť stavbu na pozemku. V súlade s projektovou dokumentáciou vyznačíme na pozemku pôdorys základov stavby. Podľa takto vytýčených základov uskutoční stavebník výkopové práce základových pásov a ich betonáž. Následne vytýčime obvodové múry stavby klincami do betónu.

Z vytyčovania stavby vyhotovíme protokol o vytýčení stavby. Protokol o vytýčení stavby obsahuje technickú správu a vytyčovací výkres. V tejto dokumentácii sú vyznačené vytýčené body. Výkres spolu s technickou správou následne autorizačne overíme. Protokol z vytýčenia stavby sa predkladá ku kolaudácii stavby.