background

Geometrický plán

Geometrický plán je podkladom na právne úkony. Je potrebné, aby ho vyhotovil a autorizačne overil autorizovaný geodet. Následne ho geodet predkladá správe katastra, aby ho úradne overila. Doba vyhotovenia geometrického plánu je približne dva týždne. Do tejto doby sa zarátava aj úradné overenie geometrického plánu katastrálnym odborom, ktorý má na to zákonnú lehotu 7 dní. V cene za vyhotovenie geometrického plánu je zarátaný správny poplatok za úradné overenie vo výške 27,- Eur.

Vyhotovujeme rôzne druhy geometrických plánov:

  • Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemku
  • Geometrický plán na zriadenie vecného bremena
  • Geometrický plán na zameranie stavby
  • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
  • Geometrický plán na zameranie prístavby
  • Geometrický plán na zmenu druhu pozemku
  • Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
  • Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

 Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemku

Geometrický plán týkajúci sa rozdelenia pozemku sa vyhotovuje v prípade, ak existujúcu parcelu treba rozdeliť na viaceré parcely. Výsledkom rozdelenia pozemku bude vymedzenie časti, ktorá bude využitá pre vlastnú stavbu alebo sa prevedie na iného vlastníka a pod. Stretávame sa aj s prípadmi, kedy je potrebné viaceré parcely zlúčiť do jednej parcely.

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena sa vyhotovuje, ak potrebujete zabezpečiť prístup (prechod, prejazd) na pozemok cez susedný pozemok alebo za účelom uloženia inžinierskych sietí (napr. plynová, elektrická prípojka).

Geometrický plán na zameranie stavby, rozostavanej stavby a prístavby

Geometrický plán na zameranie stavby slúži ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutie o užívaní stavby). Geometrický plán na rozostavanú stavbu je potrebný na účely vybavovania úveru. Geometrický plán na zameranie prístavby sa vyhotovuje, ak sa pristavuje k existujúcej stavbe nová prístavba, napríklad garáž.

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku potrebujete, ak je pozemok v extraviláne (mimo zastavaného územia obce) a žiadate o stavebné povolenie, pričom predmetný pozemok je záhrada, orná pôda, vinice a podobne.

Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

Tento geometrický plán sa vyhotovuje, ak pozemky nie sú vedené v registri C katastra nehnuteľností, ale sú vedené v registri E a máte napríklad záujem pozemky predať alebo kúpiť. Výsledkom zápisu geometrického plánu do katastra nehnuteľností je vznik novej parcely registra C.

Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

Geometrický plán potrebujete vyhotoviť v prípade, ak užívanie pozemku nie je v súlade s priebehom vlastníckej hranice podľa katastra nehnuteľností a chcete nanovo upraviť hranicu medzi pozemkami podľa skutočného užívania pozemkov.