background

Vytýčenie hraníc pozemku

Jedná sa o prenesenie polohy a rozmeru parcely evidovanej v katastrálnej mape do terénu. Táto činnosť pozostáva z viacerých úkonov, počnúc zameraním skutkového stavu, cez vyhodnotenie rôznorodých mapových a iných grafických podkladov, až po samotné vytýčenie hranice na pozemku.

Vytýčenie hraníc pozemku najčastejšie potrebujete z dôvodu stavby oplotenia, za účelom overenia, či existujúce oplotenie je na správnom mieste, ale aj na zistenie skutočnej výmery pozemku. Pri predaji alebo kúpe pozemku odporúčame skontrolovať vlastnícke hranice, aby ste si overili, či oplotenie v teréne zodpovedá údajom uvedeným v katastrálnej mape.

K vytýčeniu hranice je potrebné prizvať všetkých vlastníkov susedných pozemkov, pokiaľ je to možné. Ich súhlas s vytýčenou hranicou vo vytyčovacom protokole je dokladom toho, že hranica nie je sporná a je možné trvalé označenie hranice, resp. stavba oplotenia. Ak je hranica sporná, nestabilizuje sa trvalo, je predmetom ďalšieho konania.

Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa, ani nezanikajú existujúce právne vzťahy k nehnuteľnostiam.